آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

دانش‌آموختگان

86 دانش‌آموخته دکتری و کارشناسی ارشد از رشته‌های فیزیک و فوتونیک

پژوهشگران

متشکل از اساتید، دانش‌آموختگان، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

تحقیقات و مطالعات

پژوهش و آزمایش بر روی خواص و کاربردهای مواد و میدان مغناطیسی


مغناطیس، صنعت و کاربردها

برخی از دانش‌آموختگان


برخی از پژوهشگران