آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری
# دانش‌آموخته سال دفاع مقطع رشته
۱ محمودلو، علي ۱۳۷۷ فوق ليسانس فيزيک
۲ قاسمي، رضا ۱۳۷۸ فوق ليسانس فيزيک
۳ آزاد مرزآبادي، سعيد ۱۳۷۹ فوق ليسانس فيزيک
۴ همراهي، آرش ۱۳۷۹ فوق ليسانس فيزيک
۵ دهقاني محمد آبادي، مهدي ۱۳۸۰ فوق ليسانس فيزيک
۶ فنايي، حامد ۱۳۸۰ فوق ليسانس فيزيک
۷ رسولي، علي ۱۳۸۱ فوق ليسانس فيزيک
۸ خياط جعفري، احمد ۱۳۸۲ فوق ليسانس فيزيک
۹ سرکاراتي، سعيد ۱۳۸۲ فوق ليسانس فيزيک
۱۰ فتحي، محمد باقر ۱۳۸۲ فوق ليسانس فيزيک
۱۱ محسني ارمکي، مجيد ۱۳۸۲ فوق ليسانس فيزيک
۱۲ انصاري، نرگس ۱۳۸۳ فوق ليسانس فيزيک
۱۳ حميدي سنگدهي، مهري ۱۳۸۳ فوق ليسانس فيزيک
۱۴ دهقان نصيري، سعيده ۱۳۸۳ فوق ليسانس فيزيک
۱۵ محتشمي، عليرضا ۱۳۸۳ فوق ليسانس فوتونيک
۱۶ افروزي، سعيد ۱۳۸۵ فوق ليسانس فوتونيک
۱۷ رفيعي دستجردي، سميه ۱۳۸۵ فوق ليسانس فوتونيک
۱۸ روزمه، احسان ۱۳۸۵ دکترا فيزيک
۱۹ فيروزنيا، آرش ۱۳۸۵ دکترا فيزيک
۲۰ افتخاري، حميد ۱۳۸۶ فوق ليسانس فيزيک
۲۱ خاکساران، محمدهادي ۱۳۸۶ فوق ليسانس فوتونيک
۲۲ شباهنگ، سروش ۱۳۸۶ فوق ليسانس فوتونيک
۲۳ هاشمي، مهديه ۱۳۸۶ فوق ليسانس فوتونيک
۲۴ اسکندري، سپيده ۱۳۸۷ فوق ليسانس فوتونيک
۲۵ اميريگانه، شيده ۱۳۸۷ فوق ليسانس فيزيک
۲۶ بحريني، مريم ۱۳۸۷ فوق ليسانس فوتونيک
۲۷ حميدي سنگدهي، مهري ۱۳۸۷ دکترا فوتونيک
۲۸ رضاي حقدوست، آمنه ۱۳۸۷ فوق ليسانس فيزيک
۲۹ صحراگرد، حسن ۱۳۸۷ فوق ليسانس فيزيک
۳۰ نظري، شيما ۱۳۸۷ فوق ليسانس فيزيک
۳۱ طباخيان نائيني، مينا ۱۳۸۸ فوق ليسانس فيزيک
۳۲ پرويني، طاهره ۱۳۸۹ فوق ليسانس فيزيک
۳۳ جولائي، عاطفه ۱۳۸۹ فوق ليسانس فوتونيک
۳۴ خرم نيک، ليلا ۱۳۸۹ فوق ليسانس فيزيک
۳۵ رنجبران، مليحه ۱۳۸۹ فوق ليسانس فوتونيک
۳۶ شصتي، منصوره ۱۳۸۹ فوق ليسانس فوتونيک
۳۷ صوفياني، مينا ۱۳۸۹ فوق ليسانس فيزيک
۳۸ طاهري جبلي، نسترن ۱۳۸۹ فوق ليسانس فيزيک
۳۹ لطفي پور، هدي ۱۳۸۹ فوق ليسانس فوتونيک
۴۰ اسماعيل پور، حميدرضا ۱۳۹۰ فوق ليسانس فيزيک
۴۱ الکامل سليمان، اسماعيل ۱۳۹۰ دکترا فوتونيک
۴۲ انصاري، نرگس ۱۳۹۰ دکترا فوتونيک
۴۳ آبائي، بهنام ۱۳۹۰ فوق ليسانس فوتونيک
۴۴ سريع القلم مياندوآب، وحيد ۱۳۹۰ فوق ليسانس فيزيک
۴۵ صادقي، سميه ۱۳۹۰ فوق ليسانس فيزيک
۴۶ قيصري، سارا ۱۳۹۰ فوق ليسانس فيزيک
۴۷ کرباسچي، محمد ۱۳۹۰ فوق ليسانس فوتونيک
۴۸ کريمي مشکاني، منصوره ۱۳۹۰ فوق ليسانس فوتونيک
۴۹ کوچک‌بيگلو، جمشيد ۱۳۹۰ فوق ليسانس فيزيک
۵۰ مجيدي، رويا ۱۳۹۰ دکترا فيزيک
۵۱ ابراهيمي، شهلا ۱۳۹۱ فوق ليسانس فيزيک
۵۲ بهادر، عليرضا ۱۳۹۱ فوق ليسانس فيزيک
۵۳ پیرمرادیان، فائزه ۱۳۹۱ فوق ليسانس فوتونيک
۵۴ رضوي نيا، محبوبه ۱۳۹۱ فوق ليسانس مهندسي پلاسما
۵۵ شيباني پور، سارا ۱۳۹۱ فوق ليسانس فوتونيک
۵۶ شيرازي، فاطمه ۱۳۹۱ فوق ليسانس فوتونيک
۵۷ فتحی نوده، مجتبی ۱۳۹۱ فوق ليسانس فيزيک
۵۸ فرزام، بي بي فرزانه ۱۳۹۱ فوق ليسانس فيزيک
۵۹ محمودي، مريم ۱۳۹۱ فوق ليسانس فوتونيک
۶۰ ابهري، پريسا ۱۳۹۲ فوق ليسانس فوتونيک
۶۱ باقران، رهام ۱۳۹۲ فوق ليسانس فيزيک
۶۲ بيرژندي، سمانه ۱۳۹۲ فوق ليسانس فوتونيک
۶۳ حيدري، مسعود ۱۳۹۲ فوق ليسانس فوتونيک
۶۴ خزاعي، امير عباس ۱۳۹۲ فوق ليسانس فوتونيک
۶۵ خلخالي، محمد حسين ۱۳۹۲ دکترا فيزيک
۶۶ سليميان ريزي، سعيد ۱۳۹۲ فوق ليسانس فوتونيک
۶۷ سهيليان، آسيه ۱۳۹۲ فوق ليسانس فوتونيک
۶۸ کاظمي، هاجر ۱۳۹۲ فوق ليسانس فيزيک
۶۹ افتخاري، حميد ۱۳۹۳ دکترا فوتونيک
۷۰ بازار نوي، ابوالفضل ۱۳۹۳ فوق ليسانس فيزيک
۷۱ خادمي، ايمان ۱۳۹۳ فوق ليسانس فوتونيک
۷۲ قاسمي، قاسم ۱۳۹۳ فوق ليسانس فوتونيک
۷۳ محسني ارمکي، مرتضي ۱۳۹۳ فوق ليسانس فوتونيک
۷۴ بنی‌اسدی، فرزانه ۱۳۹۴ دکترا فيزيک
۷۵ حیدری، عرفان ۱۳۹۴ فوق ليسانس فوتونيک
۷۶ ظروفي، احمد ۱۳۹۴ فوق ليسانس فوتونيک
۷۷ مفیدی نایینی، دیبا ۱۳۹۴ فوق ليسانس فيزيک
۷۸ یحیوی کوچکسرایی، فاضله ۱۳۹۵ فوق ليسانس فوتونيک
۷۹ زرآبادي پور، احمد   فوق ليسانس فيزيک
۸۰ رجبعلی، محمد جواد  ۱۳۹۵ فوق ليسانس فوتونيک
۸۱ فکور، علی ۱۳۹۵ فوق ليسانس فوتونيک
۸۲ جهانبخش، جعفر ۱۳۹۵ فوق ليسانس فوتونيک
۸۳ حق وردی، انسیه ۱۳۹۵ فوق ليسانس فوتونيک
۸۴ پرويني، طاهره ۱۳۹۵ دکترا فيزيک
۸۵ ترابی، کامران ۱۳۹۵ فوق ليسانس فيزيک
۸۶ طالبی سنگدهی، سید محمد ۱۳۹۵ فوق ليسانس فوتونيک