آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد
#دانش‌آموختهسال دفاعمقطعرشته
۱محمودلو، علی۱۳۷۷فوق لیسانسفیزیک
۲قاسمی، رضا۱۳۷۸فوق لیسانسفیزیک
۳آزاد مرزآبادی، سعید۱۳۷۹فوق لیسانسفیزیک
۴همراهی، آرش۱۳۷۹فوق لیسانسفیزیک
۵دهقانی محمد آبادی، مهدی۱۳۸۰فوق لیسانسفیزیک
۶فنایی، حامد۱۳۸۰فوق لیسانسفیزیک
۷رسولی، علی۱۳۸۱فوق لیسانسفیزیک
۸خیاط جعفری، احمد۱۳۸۲فوق لیسانسفیزیک
۹سرکاراتی، سعید۱۳۸۲فوق لیسانسفیزیک
۱۰فتحی، محمد باقر۱۳۸۲فوق لیسانسفیزیک
۱۱محسنی ارمکی، مجید۱۳۸۲فوق لیسانسفیزیک
۱۲انصاری، نرگس۱۳۸۳فوق لیسانسفیزیک
۱۳حمیدی سنگدهی، مهری۱۳۸۳فوق لیسانسفیزیک
۱۴دهقان نصیری، سعیده۱۳۸۳فوق لیسانسفیزیک
۱۵محتشمی، علیرضا۱۳۸۳فوق لیسانسفوتونیک
۱۶افروزی، سعید۱۳۸۵فوق لیسانسفوتونیک
۱۷رفیعی دستجردی، سمیه۱۳۸۵فوق لیسانسفوتونیک
۱۸روزمه، احسان۱۳۸۵دکترافیزیک
۱۹فیروزنیا، آرش۱۳۸۵دکترافیزیک
۲۰افتخاری، حمید۱۳۸۶فوق لیسانسفیزیک
۲۱خاکساران، محمدهادی۱۳۸۶فوق لیسانسفوتونیک
۲۲شباهنگ، سروش۱۳۸۶فوق لیسانسفوتونیک
۲۳هاشمی، مهدیه۱۳۸۶فوق لیسانسفوتونیک
۲۴اسکندری، سپیده۱۳۸۷فوق لیسانسفوتونیک
۲۵امیریگانه، شیده۱۳۸۷فوق لیسانسفیزیک
۲۶بحرینی، مریم۱۳۸۷فوق لیسانسفوتونیک
۲۷حمیدی سنگدهی، مهری۱۳۸۷دکترافوتونیک
۲۸رضای حقدوست، آمنه۱۳۸۷فوق لیسانسفیزیک
۲۹صحراگرد، حسن۱۳۸۷فوق لیسانسفیزیک
۳۰نظری، شیما۱۳۸۷فوق لیسانسفیزیک
۳۱طباخیان نائینی، مینا۱۳۸۸فوق لیسانسفیزیک
۳۲پروینی، طاهره۱۳۸۹فوق لیسانسفیزیک
۳۳جولائی، عاطفه۱۳۸۹فوق لیسانسفوتونیک
۳۴خرم نیک، لیلا۱۳۸۹فوق لیسانسفیزیک
۳۵رنجبران، ملیحه۱۳۸۹فوق لیسانسفوتونیک
۳۶شصتی، منصوره۱۳۸۹فوق لیسانسفوتونیک
۳۷صوفیانی، مینا۱۳۸۹فوق لیسانسفیزیک
۳۸طاهری جبلی، نسترن۱۳۸۹فوق لیسانسفیزیک
۳۹لطفی پور، هدی۱۳۸۹فوق لیسانسفوتونیک
۴۰اسماعیل پور، حمیدرضا۱۳۹۰فوق لیسانسفیزیک
۴۱الکامل سلیمان، اسماعیل۱۳۹۰دکترافوتونیک
۴۲انصاری، نرگس۱۳۹۰دکترافوتونیک
۴۳آبائی، بهنام۱۳۹۰فوق لیسانسفوتونیک
۴۴سریع القلم میاندوآب، وحید۱۳۹۰فوق لیسانسفیزیک
۴۵صادقی، سمیه۱۳۹۰فوق لیسانسفیزیک
۴۶قیصری، سارا۱۳۹۰فوق لیسانسفیزیک
۴۷کرباسچی، محمد۱۳۹۰فوق لیسانسفوتونیک
۴۸کریمی مشکانی، منصوره۱۳۹۰فوق لیسانسفوتونیک
۴۹کوچک‌بیگلو، جمشید۱۳۹۰فوق لیسانسفیزیک
۵۰مجیدی، رویا۱۳۹۰دکترافیزیک
۵۱ابراهیمی، شهلا۱۳۹۱فوق لیسانسفیزیک
۵۲بهادر، علیرضا۱۳۹۱فوق لیسانسفیزیک
۵۳پیرمرادیان، فائزه۱۳۹۱فوق لیسانسفوتونیک
۵۴رضوی نیا، محبوبه۱۳۹۱فوق لیسانسمهندسی پلاسما
۵۵شیبانی پور، سارا۱۳۹۱فوق لیسانسفوتونیک
۵۶شیرازی، فاطمه۱۳۹۱فوق لیسانسفوتونیک
۵۷فتحی نوده، مجتبی۱۳۹۱فوق لیسانسفیزیک
۵۸فرزام، بی بی فرزانه۱۳۹۱فوق لیسانسفیزیک
۵۹محمودی، مریم۱۳۹۱فوق لیسانسفوتونیک
۶۰ابهری، پریسا۱۳۹۲فوق لیسانسفوتونیک
۶۱باقران، رهام۱۳۹۲فوق لیسانسفیزیک
۶۲بیرژندی، سمانه۱۳۹۲فوق لیسانسفوتونیک
۶۳حیدری، مسعود۱۳۹۲فوق لیسانسفوتونیک
۶۴خزاعی، امیر عباس۱۳۹۲فوق لیسانسفوتونیک
۶۵خلخالی، محمد حسین۱۳۹۲دکترافیزیک
۶۶سلیمیان ریزی، سعید۱۳۹۲فوق لیسانسفوتونیک
۶۷سهیلیان، آسیه۱۳۹۲فوق لیسانسفوتونیک
۶۸کاظمی، هاجر۱۳۹۲فوق لیسانسفیزیک
۶۹افتخاری، حمید۱۳۹۳دکترافوتونیک
۷۰بازار نوی، ابوالفضل۱۳۹۳فوق لیسانسفیزیک
۷۱خادمی، ایمان۱۳۹۳فوق لیسانسفوتونیک
۷۲قاسمی، قاسم۱۳۹۳فوق لیسانسفوتونیک
۷۳محسنی ارمکی، مرتضی۱۳۹۳فوق لیسانسفوتونیک
۷۴بنی‌اسدی، فرزانه۱۳۹۴دکترافیزیک
۷۵حیدری، عرفان۱۳۹۴فوق لیسانسفوتونیک
۷۶ظروفی، احمد۱۳۹۴فوق لیسانسفوتونیک
۷۷مفیدی نایینی، دیبا۱۳۹۴فوق لیسانسفیزیک
۷۸یحیوی کوچکسرایی، فاضله۱۳۹۵فوق لیسانسفوتونیک
۷۹زرآبادی پور، احمد فوق لیسانسفیزیک
۸۰رجبعلی، محمد جواد ۱۳۹۵فوق لیسانسفوتونیک
۸۱فکور، علی۱۳۹۵فوق لیسانسفوتونیک
۸۲جهانبخش، جعفر۱۳۹۵فوق لیسانسفوتونیک
۸۳حق وردی، انسیه۱۳۹۵فوق لیسانسفوتونیک
۸۴پروینی، طاهره۱۳۹۵دکترافیزیک
۸۵ترابی، کامران۱۳۹۵فوق لیسانسفیزیک
۸۶طالبی سنگدهی، سید محمد۱۳۹۵فوق لیسانسفوتونیک