آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

قطب‌نمای چشم پرنده

توسط در بیوفیزیک, مغناطیس، صنعت و کاربردها روشن اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶


قطب‌نمای چشم پرنده

مطالعات بسیاری ثابت کرده اند پرندگان برای مسیریابی در مهاجرت های طولانی از میدان مغناطیسی زمین کمک می گیرند.  مکانیزمی معروف به قطب نمای زوج رادیکال، در چشم پرندگان شناسایی شده است. این مکانیزم بر پایه اصول مکانیک کوانتومی کار می کند. ابتدا ملکول های واقع در چشم پرنده توسط نور آبی به صورت رادیکالی در می آیند و با تشکیل زوج ملکولی در حالات کوانتومی اسپینی تکتایی یا سه تایی قرار می گیرند. در ادامه محصولات واکنش زوج رادیکال به اسپین وابسته (محصولات حاصل برای حالت کوانتومی تکتایی با حالت سه تایی متفاوت است) در نتیجه میدان مغناطیسی خارجی می‌تواند واکنش را با مدولاسیون جهت نسبی اسپین الکترونها تحت تاثیر قرار دهد. این درک که همانند رنگ دانه ای مخفی در چشم پرنده است، تصویری از میدان مغناطیسی در ذهن پرنده ایجاد می کند.

قطب‌نمای چشم پرنده


ارسال دیدگاه