آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

سنسور مغناطیسی با پیوند های تونل مغناطیسی

توسط در پدیده‌های مغناطیسی, مغناطیس، صنعت و کاربردها روشن اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶


نتایج آزمایش های گزارش شده در مقالات در مورد ساختارهای ساندویچی تونل مغناطیسی حاوی نانوذرات سوپر پارامغناطیس نشان می دهد ، یک میدان مغناطیسی استاتیک منجر به نیروی e.m.f قابل مقایسه با نظریه های جدید می شود. این نمی تواند مشتق زمانی مغناطش (M⁄∂t∂) و قانون القای فارادی معمولی را برساند چرا که این کمیت در قانون فارادی با تغییر علامت میدان بکار رفته باید تغییر کند. این نتایجات حامی این بحث هستند که در نانوساختارهای مغناطیسی، قانون القای فارادی باید نیروهای ناشی از هر دوی دوقطبی های الکتریکی و مغناطیسی الکترون ها را برساند. مغناطومقاومت بسیار بزرگ حاصل همراه با e.m.f می تواند کاربردهای بالقوه ای به عنوان سنسور مغناطیسی کاملا جدید با حساسیت بسیار بالا، داشته باشد.

سنسور مغناطیسی با پیوند های تونل مغناطیسی

سنسور مغناطیسی با پیوند های تونل مغناطیسی

 


ارسال دیدگاه