آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

عباس علیایی

دانشجویان دکتری

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

محمد صادقی

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

علی آفتابی

دانشجویان دکتری
سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

مهدی شافعی

دانشجویان دکتری