آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

عباس علیایی

دانشجویان دکتری
سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

مهدی شافعی

دانشجویان دکتری

محمد صادقی

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

علی آفتابی

دانشجویان دکتری