آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

عباس علیایی

دانشجویان دکتری

علی آفتابی

دانشجویان دکتری

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

مهدی شافعی

دانشجویان دکتری

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری
سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

محمد صادقی

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد