آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

محمد صادقی

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

مهدی شافعی

دانشجویان دکتری

عباس علیایی

دانشجویان دکتری

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری

علی آفتابی

دانشجویان دکتری

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری
سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

دانشجویان کارشناسی‌ارشد