آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

عباس علیایی

دانشجویان دکتری

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد
سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

مهدی شافعی

دانشجویان دکتری

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

علی آفتابی

دانشجویان دکتری

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

محمد صادقی

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد