آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

علی آفتابی

دانشجویان دکتری

دکتر سروش شباهنگ

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

دکتر آرش فیروزنیا

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

مهدی شافعی

دانشجویان دکتری

دکتر حمید افتخاری

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد

محمد صادقی

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

عباس علیایی

دانشجویان دکتری

دکتر مهری حمیدی

دانش‌آموختگان دکتری دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد
سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

سعید آزاد مرزآبادی

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشجویان دکتری

دکتر اسماعیل الکامل سلیمان

دانش‌آموختگان دکتری