آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

سنسور مغناطیسی با پیوند های تونل مغناطیسی

نتایج آزمایش های گزارش شده در مقالات در مورد ساختارهای ساندویچی تونل مغناطیسی حاوی نانوذرات سوپر پارامغناطیس نشان می دهد ، یک میدان مغناطیسی استاتیک[...]

ادامه مطلب