آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

قطب‌نمای چشم پرنده

مطالعات بسیاری ثابت کرده اند پرندگان برای مسیریابی در مهاجرت های طولانی از میدان مغناطیسی زمین کمک می گیرند.  مکانیزمی معروف به قطب نمای زوج[...]

ادامه مطلب